Naše výdejní místo nově najdete v ulici Pražská 647/158, Brno - Bosonohy

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci: Nepodcenili jste něco?

S BOZP se zřejmě potkal každý z nás, ať už z pohledu zaměstnance, zaměstnavatele nebo OSVČ. Jelikož zajištění BOZP je ze zákona povinné a porušení předpisů může mít až trestně-právní důsledky, podívejme se nyní, co vše BOZP zahrnuje, s čím se můžete potkat a co rozhodně nepodcenit.

Co je to vlastně BOZP?

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci (zkratka BOZP) nemá žádnou oficiální definici a jedná se o poměrně široký obor. Řeší se zde primárně opatření proti ohrožení nebo poškození zdraví osob při vykonávání povolání. BOZP ale mimo jiné zahrnuje i hygienu práce, pracovní značení a signály, zdravotní prohlídky zaměstnanců, školení, požární ochranu, ochranu životního prostředí a mnoho dalších prvků.

Požadavky na zajištění BOZP nalezneme ve více než 100 zákonech, vyhláškách a normách. Nejdůležitějším z nich je ale zákon č. 262/2006 Sb. Zákoník práce, další užitečné informace najdeme v zákoně č. 309/2006 Sb. O zajištění dalších podmínek BOZP. Další předpisy upravují převážně konkrétní činnosti a procesy v organizaci.

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci: Nepodcenili jste něco?

Zdroj: Freepik.com

BOZP z pohledu zaměstnavatele

Každý podnikatelský subjekt, má-li pod sebou alespoň jednoho zaměstnance, má ze zákona povinnost zajistit jejich bezpečí a ochranu při práci. Týká se to jak právnických, tak fyzických osob, proto ani OSVČ této povinnosti neutečou.

Jaké povinnosti plynou z BOZP zaměstnavatelům?

 • Zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví zaměstnanců při práci,
 • zajištění všech potřebných školení a ověření znalostí předpisů u zaměstnanců,
 • neustálé vyhledávání možných rizik a zavádění opatření proti nim,
 • tvorba bezpečného pracovního prostředí a vhodných pracovních podmínek,
 • pravidelná kontrola bezpečnosti práce, pracovišť i pracovních prostředků,
 • informování zaměstnanců o možných rizicích,
 • vedení evidence pracovních úrazů a zjištění jejich příčiny
 • a další.

Zaměstnavatel je také povinen zajistit zaměstnancům osobní ochranné pracovní prostředky (tzv. OOPP).  Sem spadají dostatečně bezpečné pracovní oděvy, obuv, pracovní rukavice a další vybavení vyplývající z charakteru vykonávaného povolání. Veškerá pracovní obuv musí splňovat požadavky stanovené bezpečnostní normou ČSN EN ISO, o které si přečtete více informací v našem článku Jak vybrat pracovní obuv.

U některých pracovních pozic nalezneme opravdu specifické požadavky na pracovní obuv – bez bílé pracovní obuvi se neobejdete například ve zdravotnictví nebo potravinářství, obuv pro pracovníky v lese by měla být pevná a nepromokavá, ale výběr obuvi by neměli podcenit ani řidiči.

BOZP z pohledu zaměstnance

Zodpovědnost za zajištění bezpečnosti práce leží na bedrech zaměstnavatelů, avšak zaměstnancům ze zákonných i interních předpisů plyne rovněž pěkná řada povinností. Tou nejdůležitější je samozřejmě dodržování těchto předpisů tak, aby bylo zajištěno bezpečí a zdraví jak zmíněného zaměstnance, tak dalších osob na pracovišti.

Co vás čeká jako zaměstnance?

 • Dodržování předpisů k zajištění ochrany práce,
 • povinná účast na školeních včetně ověření znalostí předpisů,
 • starost o zdraví a bezpečnost jak sebe, tak dalších osob na pracovišti,
 • povinné pracovnělékařské prohlídky,
 • povinnost používat ochranné pomůcky, vyžaduje-li to charakter povolání, a nosit předepsaný pracovní oděv a pracovní obuv,
 • zákaz konzumace alkoholu a omamných látek na pracovišti, zákaz kouření,
 • povinnost oznámit veškeré úrazy vzniklé na pracovišti nadřízenému,
 • povinnost oznámit veškeré závady na pracovišti, které mohou ohrozit zdraví při práci.

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci: Nepodcenili jste něco?

Zdroj: Freepik.com

Osobní ochranné pracovní prostředky (OOPP)

OOPP jsme již nakousli trochu výše, co vše se ale pod tímto pojmem skrývá?

Mezi osobní ochranné pracovní prostředky spadají všechny pracovní pomůcky, které chrání zaměstnance před riziky při výkonu práce. Rozsah a bližší podmínky poskytování OOPP, mycích, čisticích a dezinfekčních prostředků stanoví Nařízení vlády č. 495/2001 Sb.

Kromě pracovní obuvi a oděvů se tedy jedná zejména o: