Reklamace

1

Kupující uplatňuje reklamaci u Prodávajícího, a to buď zasláním Předmětu prodeje na adresu kontaktního místa: SIAD Czech spol. s.r.o., Prodejna Safework, Rajhradice, U Sýpky 417, PSČ: 664 61, kontaktní osoba: Iordanis Paraskevopulos, nebo předáním Předmětu prodeje Prodávajícímu v kontaktním místě. Reklamace je uplatněna v okamžiku, kdy předmět prodeje došel, popřípadě byl předán Prodávajícímu.  

2

Předmět prodeje musí být Prodávajícímu předán čistý se všemi součástmi a příslušenstvím a pokud možno v originálním obalu. V případě, že je Předmět prodeje znečištěn do té míry, že to brání řádnému provedení reklamačního řízení, zejména odbornému posouzení vady, má Prodávající právo převzetí Předmětu prodeje k reklamaci odmítnout, s tím, že Předmět prodeje bude vrácen Kupujícímu ve stavu, v jakém byl doručen a na náklady Kupujícího. 

3

Kupující  je povinen doručit Prodávajícímu společně s Předmětem prodeje též doklad o zakoupení Předmětu prodeje, popřípadě záruční list, pokud byl vystaven, a stručný popis vady Předmětu prodeje včetně způsobu jejího vzniku. 

4

Prodávající  je povinen vyřídit reklamaci bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace Kupujícím. Jde-li o zvlášť složitý případ, tedy zejména pokud je nutné  detailní odborné posouzení reklamace nebo se reklamace týká většího množství Zboží, pak se lhůta k vyřízení reklamace prodlužuje na 60 dnů, a to v případě, že Kupující je Podnikatelem. V rámci lhůty pro vyřízení reklamace je Prodávající povinen zajistit odborné posouzení vady a rozhodnout o tom, zda je reklamace oprávněná či nikoliv a případně odstranit vadu Předmětu prodeje. Pokud je v rámci reklamačního řízení ohledně určité vady rozhodnuto, že reklamace je neoprávněná, pak nové reklamační řízení ohledně téže vady již nemůže proběhnout a Prodávající je oprávněn z tohoto důvodu odmítnout převzít Předmět plnění k reklamaci.  

5

Vyřízení  reklamace je Prodávající povinen Kupujícímu oznámit. Po vyřízení  reklamace je Prodávající povinen Předmět prodeje Kupujícímu vrátit, a to buď předáním Předmětu prodeje Kupujícímu v kontaktním místě Prodávajícího, kde byla reklamace uplatněna, nebo jeho odesláním na adresu Kupujícího uvedenou v Kupní smlouvě, v případě, že Předmět prodeje byl Prodávajícímu zaslán, pokud mezi Prodávajícím a Kupujícím nebude dohodnuto jinak.  

6

Kupující  je povinen po vyřízení reklamace Předmět prodeje převzít. Pokud je Kupující v prodlení s převzetím Předmětu prodeje, pak je povinen nahradit Prodávajícímu náklady související s uskladněním Předmětu prodeje, a to v paušální částce 100,- Kč za každý den prodlení. Je-li Kupující v prodlení s převzetím Předmětu prodeje po dobu delší než šest měsíců ode dne, kdy mu bylo vyřízení reklamace oznámeno, a pokud nebylo možné Kupujícímu vyřízení reklamace oznámit, pak ode dne, kdy uplynula lhůta k vyřízení reklamace dle čl. 14 odst. 14.4, je Prodávající zmocněn jménem Kupujícího zajistit likvidaci Předmětu prodeje.  

7

Požaduje–li Kupující, který je v prodlení s převzetím Předmětu prodeje, jeho odeslání, pak Prodávající je povinen odeslat Předmět prodeje Kupujícímu jen za podmínky, že mu budou ze strany Kupujícího předem uhrazeny veškeré náklady související s tímto odesláním.

Vzor reklamačního formuláře je ke stažení zde

Přihlaste se prosím znovu

Omlouváme se, ale Váš CSRF token pravděpodobně vypršel. Abychom mohli udržet Vaši bezpečnost na co největší úrovni potřebujeme, abyste se znovu přihlásili.

Děkujeme za pochopení.

Přihlášení