Garance doručení do Vánoc - u zboží na objednání (do 14.12.) a u zboží skladem (do 18.12.)

Jak správně vybrat pracovní rukavice

SHODA SE SMĚRNICÍ PPE: 89/686/EEC

Směrnice specifikuje dvě třídy rukavic, odpovídající dvěma stupňům rizik, '“minimálnímu“, a „smrtelnému“ nebo „nezvratnému“ riziku. Riziko, které spadá mezi tyto dva stupně, může být označeno jako „střední“. Aby byla zajištěna shoda se Směrnicí 89/656/EEC, musíte být schopni stanovit stupeň rizika a podle toho zvolit rukavice odpovídající třídy. 

Proto byl vyvinut systém označování, který vám pomůže s výběrem.

 • Rukavice s jednoduchým designem – pouze pro minimální riziko:

Týká se rukavic nabízejících ochranu proti nízkým stupňům rizika, např. rukavice pro úklidové a údržbářské práce. V tomto případě mají výrobci povoleno testovat a certifikovat tyto rukavice sami. Rukavice této kategorie jsou označeny značkou CE následujícím způsobem:

smernice_ce

 

 • Rukavice se středním designem – pro střední rizika

Rukavice jsou navrženy tak, aby chránily proti střednímu riziku, tj. slouží pro běžnou manipulaci, vyžadují dobrý střih, dobrou odolnost proti protržení, propíchnutí a oděru, a musí být předloženy k nezávislému testování a certifikaci, které může provádět pouze úředně oznámený orgán. Známku CE mohou vydat pouze takovéto schválené orgány, a bez této známky nelze tyto rukavice prodávat. Každý takovýto úředně oznámený orgán má své identifikační číslo. Název a číslo tohoto úředně oznámeného orgánu, který vydává certifikaci výrobku, musí být uvedeno v návodu pro použití, který musí být k rukavicím přiložen. Rukavice se středním designem jsou značkou CE označeny následujícím způsobem:

 

smernice_ce

 

 • Rukavice s komplexním designem – pro nezvratné nebo smrtelné riziko

Rukavice navržené tak, aby byly schopny chránit proti nejvyššímu stupni rizika, např. chemickým látkám, musí být rovněž testovány a certifikovány úředně oznámeným orgánem. Kromě toho je výrobce povinen používat systém zajišťování kvality, který je zárukou rovnoměrné kvality výroby a který musí být nezávisle testován. Orgán provádějící toto hodnocení musí být identifikovatelný svým číslem, které se objevuje vedle označení CE (v tomto případě 0493). Rukavice s komplexním řešením jsou značkou CE označeny následujícím způsobem:

smernice_ce_0493

 

Uvědomte si prosím, že původní Směrnice PPE 89/686/EEC byla upravena Směrnicí 93/95/EEC a Směrnicemi 93/68/EEC a 95/58 EEC, které řeší označení CE.

Normy pro rukavice

NORMA EN 420: 2003 všeobecné požadky na ochranné rukavice

Rozsah

Tato norma definuje obecné požadavky, kladené na design a konstrukci rukavic, jejich nezávadnost, pohodlnost a funkčnost, označení a informace, týkající se všech ochranných rukavic. Tato norma řeší rovněž ochranu paží. Klíčové informace jsou uvedeny níže. Některé typy rukavic sloužící pro zvláštní použití, například rukavice pro elektromontéry nebo chirurgické rukavice podléhají jiným, přísným normám, zabývajícím se konkrétními činnostmi. (Podrobnosti k dispozici na požádání).

Definice

Rukavice jsou jedním z prvků osobní ochrany, které slouží k ochraně ruky nebo kterékoli části ruky proti hrozícímu nebezpečí. Může také chránit  předloktí a paže. Stupeň funkčnosti je označen číslem (od 0 do 4), které vyjadřuje, jak rukavice vyhověly specifickému testu, a pomocí nichž jsou výsledky testu odstupňovány. Stupeň 0 indikuje, že rukavice buďto nebyly vůbec testovány, nebo nesplňují ani minimální stupeň funkčnosti. Pokud je stupeň funkčnosti označen X, znamená to, že pro testovaný vzorek není použitá zkušební metoda vhodná. Vyšší čísla indikují vyšší stupeň funkčnosti.

Požadavky

Konstrukce a návrh rukavic

 • Rukavice musí nabízet co nejvyšší stupeň ochrany pro předpokládané podmínky koncového použití.
 • Pokud se na rukavicích vyskytují švy, nesmí pevnost švů snižovat celkovou funkčnost rukavic.

Nezávadnost

 • Rukavice samy o sobě nesmí uživatele nijak poškozovat: pH rukavic se musí pohybovat mezi 3,5 a 9,5.
 • Obsah chromu (VI) musí být pod zjistitelnou úrovní (< 10 ppm).
 • Rukavice z přírodního kaučuku musí být testovány na extrahovatelné proteiny, 
  podle EN 455-3.

Pokyny pro čištění

 • Pokud jsou s rukavicemi dodávány pokyny, týkající se jejich čištění, nesmí být po provedení maximálního doporučeného počtu cyklů čištění snížen stupeň jejich funkčnosti.

Elektrostatické vlastnosti

 • Antistatické rukavice, které jsou navrženy tak, aby snižovaly riziko elektrostatických výbojů musí býttestovány podle EN 1149.
 • Hodnoty získané z provedených testů musí být uvedeny v návodu pro použití.
 • Elektrostatický piktogram NESMÍ být používán.

Velikosti (Viz. tabulka uvedená výše).

 • Rukavice, jejichž délka je kratší než minimální stanovená délka musí být označeny „Vhodné pro zvláštní účely“.

Hbitost / Obratnost.

 • Pokud je požadována, musí být funkčnost označena podle tabulky uvedené níže.

Propustnost a absorpce vodních par.

 • Pokud je tento parametr požadován, rukavice musí umožňovat prostupnost vodních par (5mg/cm2.hod).
 • Pokud rukavice mají znemožňovat prostupnost vodních par, musí být zajištěna hodnota minimálně 8 mg/cm2 za 8 hodin.

Označení & informace

Značení rukavic

 • Každá rukavice musí být opatřena následujícím označením:
 • Jméno výrobce
 • Označení a velikost rukavice
 • Označení CE
 • Příslušné piktogramy odpovídající určeným stupňům funkčnosti a odkazům na normy EN.
 • Označení musí zůstat čitelné po celou dobu životnosti rukavic. Pokud vzhledem k vlastnostem rukavic není označení čitelné, musí být uvedeno na prvním obalu rukavic.

Označení obalu, který bezprostředně obsahuje rukavice

 • Jméno a adresa výrobce nebo jeho zástupce
 • Označení a velikost rukavice
 • Značení CE
 • Návod k použití:
 • Jednoduchý design: "pouze pro minimální riziko*
 • Střední nebo komplexní design: příslušné programy
 • Pokud je ochrana omezena pouze na určitou část ruky, musí to být uvedeno (např. „Pouze pro ochranu dlaní")
 • Odkaz, kde lze získat další informace

NORMA EN 374: 2003

Rukavice zajišťující ochranu proti chemikáliím a mikroorganizmům

Rozsah

Tato norma specifikuje schopnost rukavic chránit uživatele proti chemikáliím a/nebo mikroorganizmům.

Definice 
Penetrace /průnik/

Penetrace představuje průnik chemikálií a/nebo mikroorganizmů skrze porézní materiál, švy, dírky a ostatní nedokonalosti materiálu, ze kterého jsou rukavice vyrobeny, a to na nemolekulární úrovni.

Prostupnost

Gumové a plastové vrstvy v rukavicích často nefungují jako zábrany vůči kapalinám. Někdy mohou fungovat jako houby, které nasáknou kapaliny a udržují je ve styku s pokožkou. Proto je nutné měřit dobu nutnou pro prosakování, nebo čas, který je potřebný k tomu, aby se nebezpečné kapaliny dostaly do styku s pokožkou.

Požadavky

Minimální část rukavice odolná proti kapalinám musí být nejméně rovna minimální délce rukavic, specifikované v EN 420.

Penetrace: Rukavice vystavená testu na pronikání vzduchu nebo vody nesmí 
vykazovat prostupnos  a musí být testována a prověřovaná v závislosti na 
přijatelné úrovni kvality.

Úroveň funkčnosti Jednotka přijatelné úrovně kvality Úroveň kontroly
Úroveň 3 <0,65 G1
Úroveň 2 <1,5 G1
Úroveň 1 <4 S4

Piktogram označující chemickou odolnost rukavice musí být doplněn 3-místným kódem. Tento kód se skládá z kódových písmen 3 chemikálií (ze seznamu 12-ti standardně definovaných chemikálií, pro které byla zjištěna doba prostupu minimálně 30 minut).

Kódové písmeno Chemikálie Číslo CAS Třída
A Metanol 67-56-1 Primární alkohol
B Aceton 67-64-1 Keton
C Acetonitril 75-05-8 Sloučenina nitrilu
D Dichlorometan 75-09-2 Chlorovaný parafin
E Sirouhlík 75-15-0 Organická sloučenina obsahující síru
F Toluen 108-88-3 Aromatický uhlovodík
G Dietylamin 109-89-7 Amin
H Tetrahydrofuran 109-99-9 Heterocyklický éter
I Etylacetát 141-78-6 Ester
J n-heptan 142-85-5 Nasycený uhlovodík
K Hydroxid sodný 40 % 1310-73-2 Anorganická zásada
L Kyselina sírová 96 % 76648-93-9 Anorganická kyselina

Pronikání: Každá chemická látka, která je testována, je klasifikována pomocí doby průniku (úroveň funkčnosti 0 až 6).